துணைவருடன் ஏற்படும் பிரச்சினைகள்

பாலியல் வன்முறைகள்

பாலியல் வன்முறைகள்
பாலியல் வன்முறைகள் பால் நிலை வன்முரை  (GBV) பால்  நிலை வன்முரை என்றால் என்ன? உடல்   ரீதியாக பாலியல் அல்லது உளரீதியாக  வன்முரைக்கு உட்படுத்தப்படுதல். பாலியல் மற்றும் வேறு பால் நிலை வன்முரை இவ்வாரான வன...

பாலியல் பிரச்சினைகள்

பாலியல் பிரச்சினைகள்
பாலியல் பிரச்சினைகள் பாலியல் என்றால் என்ன? பாலியல் என்பது தன்னை வெளிபடுத்துவதாகும். இது சிந்தனைகள், உணர்வுகள், பாலியல் என்பவற்றை உள்ளடக்கியது. பாலியல் சுகாதரம் என்றால் என்ன? ஒருவரின் பாலியல் உணர...

பாலியல் தொற்றுநோய்கள்

பாலியல் தொற்றுநோய்கள்
பாலியல் தொற்றுநோய்கள் உடலுறவால் தொற்றக்கூடிய நோய்கள்(STI) இந்நோய்கள் உடலுறவால் பரவக்கூடியவை. ப்க்டீரிய மற்ற் வைரஸ்கள் பாலியல் உறுப்புகள் இருக்கும் இடங்களில், சுக்கிலபாய்பொருள் மற்றும் வாய், தொண்...