இயல்பாக முதிர்வெய்தல்

மாதவிடாய் நிறுத்தப்படுதல்

மாதவிடாய் நிறுத்தப்படுதல்
மாதவிடாய் நிறுத்தப்படுதல் மாதவிடாய் நிறுத்தம் என்றால் என்ன? இது நிரந்தரமாக மாதவிடாய் சக்கரம் கருக்கட்டும் ஆற்றல் முடுவுக்கு வருவதை குறிக்கும். இது ஒரு சாதாரண உயிரியல் செயற்பாடாகும். பெண்ணின் வ...

உடல் திணிவுச்சுட்டி உடல் பர்மன்

உடல் திணிவுச்சுட்டி உடல் பர்மன்
உடல் திணிவூச் சுட்டி உடல் பர்மன் உடல் பருமன் சுட்டி – A BMI உடல் பருமன் சுட்டி (BMI) என்றால் என்ன? உடல் நிறைக்கும் உயரத்திற்கு இடையிலான விகிதம், சுகாதாரத்தில் ஒரு காட்டியாக ஏற்றுகொள்ளப்படும். இது உடலில...

இரத்த அழுத்தம்

இரத்த அழுத்தம்
இரத்த அழுத்தம்

பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் ஏற்படும் புற்றுநோய்கள்

பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் ஏற்படும் புற்றுநோய்கள்
பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் ஏற்படும் புற்றுநோய்கள் பெண் இனப்பெருக்க தொகுதி புற்று நோய்கள் – A (Gynaecalogical Cancers) புற்று நோய் இது எந்த வயதிலும் ஏற்படலாம் எனினும் ,அதிகளவில் நடுத்தர வயதினரிடையேயும் வயதா...

முன்னிக்குஞ் சுரப்பில் ஏற்படும் புற்றுநோய்கள்

முன்னிக்குஞ் சுரப்பில் ஏற்படும் புற்றுநோய்கள்
முன்னிக்குஞ் சுரப்பில் ஏற்படும் புற்றுநோய்கள் ஆண் இனப்பெருக்க தொகுதி புற்று நோய்கள் – A Male Cancers) புரொஸ்டேட்(Prostate) புரொஸ்டேட், சிறுநீர்ப்பையுக்கு சற்று கீழே, குதத்துக்கு முன்னால் அமைந்திருக்கும் ஒரு...

நீரிழிவுநோய்

நீரிழிவுநோய்
நீரிழிவு நோய் நீரழிவு நோய் – A நீரிழிவு நோய்(Diabetes) நீரிழிவு நோய் என்பது இன்சுலின் என்னும் ஓமோன் சுரத்தலலோ அல்லது செயற்பாட்டிலோ குறைவு ஏற்படுதல் ஆகும். ஆதிகாலத்தில் ‘இனிப்பான சிறுநீர்’ என இனங்கானப...

முன்னிக்குஞ் (புரொஸ்ரேற் கிலேன்ட்) சுரப்பில்; ஏற்படும் புற்றுநோய் அல்லாத வளர்ச்சிகள்

முன்னிக்குஞ் (புரொஸ்ரேற் கிலேன்ட்) சுரப்பில்; ஏற்படும் புற்றுநோய் அல்லாத வளர்ச்சிகள்
முன்னிக்குஞ் (புரொஸ்ரேற் கிலேன்ட்) சுரப்பில்; ஏற்படும் புற்றுநோய் அல்லாத வளர்ச்சிகள் புரொஸ்டேட்(Prostate) புரொஸ்டேட், சிறுநீர்ப்பையுக்கு சற்று கீழே, குதத்துக்கு முன்னால் அமைந்திருக்கும் ஒரு சுரப்பிய...

அதிக கொழுப்பு தன்மை

அதிக கொழுப்பு தன்மை
அதிக கொழுப்பு தன்மை அதி இலிப்பிட்டு தன்மை – A அதிக இலிப்பிட்டு தன்மை (Hyperlipidemia) உடலில் கொழுப்பு கூடிய பதார்த்தங்கள் (கொலஸ்திரோல்,முகினிசரைட்டு)அதிகளவு காணப்படும் நிலையாகும். அதிக இலிப்பிட்டு தன்மை ப...