குடும்பத்தை திட்டமிடல்

பாலியல் மற்றும் இனவிருத்திச் சுகாதாரம் பற்றி அறிந்நுகொள்ளுங்கள்

பாலியல் மற்றும் இனவிருத்திச் சுகாதாரம் பற்றி அறிந்நுகொள்ளுங்கள்

இனபெருக்கத் தொகுதி பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்

இனபெருக்கத் தொகுதி பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்
இனபெருக்கத் தொகுதி பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள் இனப்பெருக்க அங்கங்கள்/தொகுதிகள்(Reproductive organs/systems) பெண் இனப்பெருக்க தொகுதி பெண் இனப்பெருக்க தொகுதியே ஒரு பெண்ணின் இனப்பெருக்க சக்கரத்தை பேணும் தொகுதியாகும...

எதிர்பாராமல் கர்ப்பமடைதல்

எதிர்பாராமல் கர்ப்பமடைதல்
எதிர்பாராமல் கர்ப்பமடைதல் திட்டமிடப்படாத கர்ப்பம் (Unplanned pregnancy) திட்டமிடப்படாமல் ஏற்படும் கர்ப்பங்கள் திட்டமிடப்படாத கர்ப்பங்கள் ஆகும். அனேகமான சோடிகள் திருமணத்திற்கு பின் குழந்தைகள் பெற ஆர்வத்த...

மலட்டுத்தன்மை

மலட்டுத்தன்மை எங்கள் முதல் பிரசவம் நான் கர்ப்பம் அடைவது எப்படி? பெண்களில் கருக்கட்டும் தன்மை என்பது பிரசவமடைந்து குழந்தை பெறக்கூடிய தன்மை என்பதாகும். பெண்ணின் இனப்பெருக்கக்காலம் பூப்படைதல் மு...