நம்பிக்கை

இவ் இணையத்தளம் மற்றும் இவ் இணையதளத்தில் ஏனைய இணையங்களுக்கு செல்லும் உங்கள் தகவல்களை பாதுகாக்கப்படும். இவ் இணையத்தளத்தின் மூலம் சரியான தகவல்களை பெற்றுக்கொடுப்பதுடன் இதில் அடங்கும் தகவல்களை தவராக பயன் படுத்துதல் மற்றும் ஸ்ரீ லங்கா குடும்பத்திட்ட சங்கத்தின் அனுமதியின்றி பிரதிகளை பெற்றுகொள்வது தடைசெய்யப்ட்டுள்ளது.